Sản phẩm cho doanh nghiệp, khối Chính phủ

Giải pháp Cổng thông tin CICPortal
CICPortal là bộ phần mềm Giải pháp Cổng thông tin điện tử được xây dựng trên nền công nghệ hiện đại là Oracle Portal và Microsoft Sharepoint, cho phép nhanh chóng xây dựng và duy trì một hệ thống thông tin trên mạng Internet hay Intranet, với đầy đủ các dịch vụ sẵn sàng cho một  Cổng thông tin điện tử chuyên nghiệp. Tất cả các dịch vụ được tích hợp trong một giao diện thống nhất, hoàn toàn trên môi trường ...

Hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP)
ERP (Enterprise Resource Planning) là "hệ thống tiêu chuẩn sản xuất mới" bao gồm hệ MRP (Material Resource Planning), tài chính (Finance) và nguồn nhân lực (Human resources) được tích hợp toàn diện với nhau trên một cơ sở dữ liệu thống nhất. (Định nghĩa theo CIO) . Vì thế, việc đầu tư cho một giải pháp ERP không đơn thuần là mua một phần mềm mà chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp bằng CNTT.

Page 1 of 1 1
 Go To