Sản phẩm cho trường học

CICEduMark v3.0 – Phần mềm quản lý điểm
Phần mềm quản lý điểm CICEduMark v3.0 hướng tới đối tượng là các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông .. ngoài chức năng quản lý điểm và kết quả học tập của sinh viên trong trường một cách chặt chẽ, chương trình còn quản lý cả hồ sơ lý lịch của sinh viên cũng như những thông tin có liên quan trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu tại trường ... CICEduMark v3.0 được ...

Page 1 of 1 1
 Go To